مجموعه جدیدی از تیزرهای آموزشی موسسه حور تحت عنوان آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به تازگی از شبکه های مختلف سیما پخش می شود این مجموعه به سفارش راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و با هدف آشنایی با قوانین رانندگی در موسسه حور ساخته و آماده پخش است.

تاریخ خبر: 88/05/05