آدرس:
قابلیت و قدرت ابتکار ما بر اساس تنوع نیروهای هنرمندمان است، از مدیران، کارگردانان، هنرمندان خلاق، و تکنسینهای بخش فیلم گرفته تا صداگذاران و هماهنگ کنندگان امور اجرایی. تجربه و مهارت آنها همچنین بر پایه کیفیت و آموخته هایی است که ما برای آنها ساخته ایم. ما به افراد خبره و خلاق و هنرمند در این موضع پیشنهاد حضور می دهیم.
تلفن:
021-22883273
قسمتهای ضروری*
سایر اطلاعات:

نیروهای منتخب هر بخش برای ورود به سیستم تولید ابتدا می بایست دوره هایی برای آشنایی با تولید حرفه ای انیمیشن در قالب تیم را سپری کنند. مدت زمان این دوره بسته به شرایط فرد دو هفته تا یک ماه می باشد. این زمان فرصتی خواهد بود تا هم سیستم فرد را بشناسد و هم فرد با فضای کار آشنا شود.