شبیه سازی واقعی از کلیه اجزاء

 

- بخشی از تجهیزات صنایع را می توان شبیه سازی کرد 
- دروس آزمایشگاهی و دانشگاهی با جزئیات دقیق و شرح آنها در روند اجرا به صورت مجازی

یکی از شاخص ترین نمونه های شبیه سازی صنعتی در کشور، شبیه سازی مراحل پرتاب (ماهواره ملی امید) و قرار گرفتن آن در جو زمین است که در موسسه حور انجام پذیرفته است.